Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest
Klaudiusz Stręk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą  SF Media Mateusz Wagner pod adresem ul. Kędzierzyńska 17a/111, Bytom 41-902, NIP: 6263040075, REGON: 387103705.

 1. Adres e-mail administratora danych: kontakt@royalgames.pl
 2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych
  osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
  zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
  modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
  osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 3. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
  zawarcia umowy z administratorem danych.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji
  umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.
  §2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
  Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest
  prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na
  podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na
  administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.1
  lit. c RODO);
  e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów
  rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c
  RODO);
  f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
  roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym
  interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególnościw
  odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie
  uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu
  internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym
  interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  i) marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO).
  §3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
 5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
  podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji
  umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
  również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy
  przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące
  usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 7. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na
  podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych
  osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
 8. Dane osobowe nie będą przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim
  Obszarem Gospodarczym.
  §4. Okres przechowywania danych osobowych
 9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy
  zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach
  związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków
  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin
  przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 10. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach
  rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i
  usług oraz ustawą o rachunkowości.
 11. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach
  marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na
  przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust.
  13 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a
  przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,
  której dane dotyczą.
  §5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 13. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
  osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
  dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
  kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
  którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o
  kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do
  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć
  opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3
  RODO);
  c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
  nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie
  ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów
  przetwarzania (art. 17 RODO);
  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
  pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
  ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której
  dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
  stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
  formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących,
  które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu
  administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane
  dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób
  zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w
  prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną
  sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia
  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane
  dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie
  zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
  skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i
  poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  §6. Profilowanie
  Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą przetwarzane w sposób
  automatyczny, w tym poprzez profilowanie.