Regulamin

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://royalgames.pl/ prowadzony jest przez Mateusz Wagner
wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SF Media Mateusz Wagner pod adresem ul. Kędzierzyńska 17a/111, Bytom 41-902, NIP: 6263040075, REGON: 387103705, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Dane kontaktowe Sprzedawcy:

 • adres e-mail: kontakt@royalgames.pl
  Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres
  świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania
  umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawai
  obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
  §1. Definicje
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://royalgames.pl.pl/.
 2. Sprzedawca – Mateusz Wagner wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SF Media Mateusz Wagner pod adresem ul. Kędzierzyńska 17a/111, Bytom 41-902, NIP: 6263040075, REGON: 387103705.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
  internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za
  pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
 7. Produkt – produkt cyfrowy w postaci gry, do której dostęp uzyskiwany jest poprzez klucz
  elektroniczny lub dane dostępowe do konta, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
  internetowego.
 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie
  zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.
 9. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych
  informacji o Produktach i promocjach Sprzedawcy.
  §2. Postanowienia ogólne
 10. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach
  określonych w Regulaminie.
 11. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa i zasadami współżycia społecznego.
 12. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 13. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane
  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 14. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych
  osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony
  danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 15. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszeniedo
  zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 16. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w
  Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania
  akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.
 18. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient
  zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich
  funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym
  oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 19. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez
  nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na
  dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich
  utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z
  wykorzystaniem Sklepu internetowego.
  §3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
 20. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
  a) udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,
  b) umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
  c) przesyłanie Klientom informacji o promocjach i Produktach w formie „Newslettera”.
 21. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
 22. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza
  zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do
  wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lubz
  chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 23. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas
  nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności
  dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 24. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 25. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
  swojego dostawcy usług internetowych.
  §4. Umowa sprzedaży
 26. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za
  pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w
  tygodniu.
 27. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym.
  Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w
  Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do
  realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą
  przycisku „Zamawiam i płacę”.
 28. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie
  składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie
  Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość
  potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej
  zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 29. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży,a w
  szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty oraz wysokością
  przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
  §5. Czas realizacji zamówienia
 30. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3
  niniejszego Regulaminu).
 31. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności, nie później jednakniż
  do 48 godzin.
 32. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta
  wskazany w Formularzu zamówienia klucza elektronicznego umożliwiającego aktywowanie Produktu na
  dedykowanej platformie lub danych dostępowych do uprzednio utworzonego konta na dedykowanej
  platformie na którym dostępny jest Produkt.
 33. Klient ponosi odpowiedzialność za działania jak i zaniechania skutkujące uzyskaniem dostępu do
  Produktu (w tym do klucza cyfrowego lub danych umożliwiających logowanie do konta) osobom
  trzecim. Klient w celu zwiększenia bezpieczeństwa nie powinien ujawniać danych osobom trzecim
  nieupoważnionym do działania w jego imieniu, powinien wprowadzać dane dostępowe w sposób
  uniemożliwiający podgląd przez osoby trzecie, a także nie zapisywać hasła.
  §6. Metody płatności
 34. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty w formie przedpłaty:
  a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych CashBill udostępnionego przez CashBill
  S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, KRS: 0000323297, zgodnie z
  regulaminem systemu płatności https://www.cashbill.pl/jak-zaplacic/,
  b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal, obsługiwanego przez PayPal
  (Europe) z siedzibą w Luksemburgu,
  c) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 35. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie siedmiu dni od momentu zawarcia umowy.
  W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 36. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu
  płatności elektronicznych informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji lub po zaksięgowaniu
  środków na rachunku bankowym przy płatności przelewem tradycyjnym.
 37. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail
  wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 38. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą
  płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
  §7. Rękojmia za wady Produktu
 39. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny
  względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest
  zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia
  umowy.
 40. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch latod
  dnia wydania Produktu Klientowi.
 41. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres
  kontakt@royalgames.pl lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy.
 42. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego
  otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego
  uwzględnieniem.
  §8. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 43. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania
  przyczyny.
 44. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej
  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
  że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności zprzedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 45. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia
  Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 46. Do zachowania terminu określonego w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy przed jego upływem.
 47. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 48. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
  oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności.
  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
  Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dlaniego z
  żadnymi kosztami.
 49. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38
  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w stosunku do umów o dostarczanie
  treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
  rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  §9. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
  oraz postępowanie reklamacyjne
 50. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym(np.
  usługa Newsletter) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać
  umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając
  oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej kontakt@royalgames.pl.
 51. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
  elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu
  wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 52. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za
  pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na
  adres kontakt@royalgames.pl.
 53. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa
  firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot
  reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
  złożenie reklamacji.
 54. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
  §10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 55. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w
  myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 56. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży jeżeli kupującym jest osoba
  fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 57. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile
  Produkt nie został wydany Klientowi lub osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta. Odstąpienie od
  umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 58. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie
  internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części
  wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 59. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta
  niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 60. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód
  poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym
  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez
  Klienta.
  §11. Odpowiedzialność Sprzedawcy
 61. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w
  szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie
  Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 62. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez
  Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz
  obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 63. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych
  funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowybazy
  technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych
  funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
  §12. Własność intelektualna
 64. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stroni
  logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianejdla
  praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody
  Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 65. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
  internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym
  zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez
  Sprzedawcę.
 66. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć,
  aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praww
  odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich
  majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 67. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu
  internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
  §13. Postanowienia końcowe
 68. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu
  Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed
  wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do
  Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana
  Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli
  zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała
  umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 69. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
  odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie
  konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to
  znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego.
 70. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w raziesporu
  o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o
  rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim
  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego
  Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://www.krakow.wiih.gov.pl/) o podjęcie działań
  mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016
  r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 71. Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika
  konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu
  Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 72. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania
  sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 73. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod
  rozstrzygnięcie:
  a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa
  polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w §8 pkt 2
  Regulaminu,
  b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest
  konsumentem.
 74. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 75. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2021 r.